Hoitosuunnitelma


Ym­pä­ris­tö­so­pi­mus­ha­ke­muk­seen liittyvässä hoi­to­suun­ni­tel­massa on ol­ta­va vä­hin­tään seu­raa­vat tie­dot:

1) Ar­vio hank­keen vai­ku­tuk­sis­ta ym­pä­ris­töön tai mai­se­maan ja hoi­don ta­voit­teet

2) Suun­ni­tel­lun hank­keen yleis­ku­vaus, jon­ka pe­rus­teel­la voi­daan ar­vi­oi­da onko alu­eel­la sel­lai­sia luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­ja tai maa­ta­lou­teen liit­ty­viä ve­sien­suo­je­lul­li­sia haas­tei­ta, joi­ta voi­daan hoi­to­toi­men­pi­teil­lä edis­tää toi­men­pi­teen ta­voit­tei­den mu­kai­ses­ti

3) Suun­ni­tel­ma-alu­een kart­ta, jo­hon on mer­kit­tä­vä ne pe­rus­loh­kot, joi­ta ha­ke­mus kos­kee:

  1. Jos pe­rus­loh­kot, joil­le haet so­pi­mus­ta, ovat ole­mas­sa ole­via pe­rus­loh­ko­ja, suun­ni­tel­ma-alu­een kart­ta­na käy­te­tään di­gi­toi­tu­ja pe­rus­loh­ko­kart­to­ja (jot­ka saa tar­vit­ta­es­sa kun­nas­ta, ELY-kes­kuk­ses­ta tai Vipu-pal­ve­lus­ta);
  2. Si­jain­ti­kart­ta (ko­pio esi­mer­kik­si pe­rus­kar­tas­ta, jo­hon on mer­kit­ty tark­ka si­jain­ti) ja suun­ni­tel­ma­kart­ta.

4) Yk­si­löi­dyt perustamis-, hoi­to- ja muut toi­men­pi­teet loh­ko­koh­tai­ses­ti jo­kai­sel­le so­pi­mus­vuo­del­le ja nii­den to­teu­tus­aika­tau­lu vuo­sit­tain sekä se­los­tus sii­tä, mi­ten toi­men­pi­teet edis­tä­vät so­pi­muk­sel­le ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mis­ta. Aloi­ta toi­men­pi­teet jo­kai­sel­la so­pi­muk­seen si­säl­ty­väl­lä loh­kol­la en­sim­mäi­se­nä so­pi­mus­vuon­na, ell­ei hy­väk­syt­ty suun­ni­tel­ma muu­ta edel­ly­tä.

5) Jäl­jen­nös hoi­to­päi­vä­kir­jas­ta tai loh­ko­koh­tai­sis­ta muis­tiin­pa­nois­ta ai­em­mal­ta so­pi­mus­kau­del­ta, jos ha­ke­ma­si alue tai sen osa on kuu­lu­nut ai­em­min suun­ni­tel­maa vaa­ti­vaan so­pi­muk­seen ja jon­ka so­pi­mus­eh­to­na on ol­lut hoi­to­päi­vä­kir­jan pi­tä­mi­nen.

Perustele

Ym­pä­ris­tö­so­pi­muk­seen si­säl­ly­tet­tä­vien toi­men­pi­tei­den on täh­dät­tä­vä alu­een moni­muo­toi­suus- tai 15mai­se­ma-ar­vo­jen tai ve­sien­suo­je­lun suun­ni­tel­mal­li­seen edis­tä­mi­seen ja alu­een laa­dun ta­voit­teel­li­seen pa­ran­ta­mi­seen. Toi­men­pi­teet on sen ta­kia pe­rus­tel­ta­va laa­dul­li­ses­ti alu­een ym­pä­ris­tön­suo­je­lun tai luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­jen hoi­don ta­voit­tei­den kan­nal­ta. Esi­tä vuo­sit­tai­set toi­men­pi­teet suun­ni­tel­mas­sa ja pe­rus­te­le, mi­ten nii­den odo­te­taan pa­ran­ta­van alu­een luon­to- tai mai­se­ma-ar­vo­ja. Luon­to­ar­vo­jen pa­ran­ta­mis­ta ovat eri­lai­set la­jis­toa ja luon­to­tyyp­pe­jä edis­tä­vät toi­men­pi­teet.