Hoidon tuki


Maatalouden erityistuki muuttui ympäristösopimukseksi.

Kuluvalla ohjelmakaudella kaikki monimuotoisuuden ja perinnebiotooppien hoitoon tarkoitetut toimenpiteet on niputettu samaan sopimukseen ”Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoidon ympäristösopimus”. Sopimukseen kuuluvat luonnonlaitumet, erilaiset perinnebiotoopit, reunavyöhykkeet ja alle 1 hehtaarin kokoiset peltojen metsäsaarekkeet. Sopimusalan on oltava vähintään 0,30 ha ja se voi koostua useasta vähintään 0,05 ha:n kokoisesta lohkosta.

Sopimuksen ehdot ja korvaustasot ovat jonkin verran muuttuneet edellisiin ohjelmakausiin verrattuna. Positiivisimmat muutokset liittyvät kiinteisiin tukitasoihin. Toisin sanoen työläästä kustannuslaskelmasta on luovuttu ja näin aikaa jää enemmän itse kohteen hoidon suunnitteluun.

Korvaustasot ovat tavanomaisille monimuotoisuuskohteille ja perinnebiotoopeille 450 €/ha/vuosi sekä valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaille perinnebiotoopeille 600 €/ha/vuosi. So­pi­mus­ten kes­to on 5 vuot­ta.

Korvausten haku vuonna 2016 on 15.6. mennessä ja haettavien Mamo (Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito) -sopimusten alkamisajankohdat ovat 1.5.2016 tai 1.5.2017 seuraavasti:

  • 1.5.2016 voivat alkaa sopimukset, jotka päättyvät tänä keväänä tai ovat päättyneet jo viime syksynä
  • 1.5.2016 voivat alkaa sellaisten kohteiden sopimukset, joilla on toteutettu ei-tuotannollinen investointi (edellyttää, että hanke valmis ja viimeinen maksatus haettu).
  • 1.5.2016 voi sopimus alkaa kohteilla, joilla on mahdollista toteuttaa heti sopimuskauden alusta (1.5.2016) lähtien sopimusehtojen mukainen laidunnus (täysin uusille lohkoille haettava kunnasta lohkotunnukset mielellään 30.4. mennessä).
  • 1.5.2017 sopimus alkaa uusilla kohteilla, joita hoidetaan raivaamalla tai laidunnus aloitetaan vasta 2017

Sopimuslomakkeet löytyvät suomi.fi -sivustolta: Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito (sis. perinnebiotooppien hoidon)

Hakemukset lähetetään oman alueen ELY-keskukseen. Hakija voi olla joko aktiiviviljelijä tai rekisteröitynyt yhdistys.

Lue lisää tukihausta MAVIn sivuilta.

 

10

Päivitetty 11.4.2016