Peruskunnostus


​Ei-tuotannollisten investointien korvausta voi saada kunnostuskelpoisten perinnebiotooppien ja luonnonlaitumien alkuraivaukseen ja aitaamiseen.

Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta aiheutuvat kustannukset korvataan aiempien ohjelmakausien tapaan ei-tuotannollisten investointien kautta. Korvaustasot ja tukien ehdot ovat jonkin verran muuttuneet edelliseen kauteen verrattuna. Esimerkiksi Leader-käsittelyvaihe on poistunut.

Hankkeen kokonaiskustannuksiin voidaan sisällyttää kohtuulliset suunnittelukustannukset. Jos alueen käytöstä saadaan taloudellista hyötyä sadonkorjuun tai muun hyötykäytön kautta, lukuun ottamatta metsätaloudesta saatavaa hyötyä, on tämä huomioitava.

Kustannuksissa on hyvä huomioida ainakin seuraavat asiat

 • Korvattavien kustannusten tulee olla korvauksen hakijan maksamia.
 • Korvattavien kustannusten tulee olla lopullisia, kohtuullisia ja todennettavissa olevia.
 • Luontoissuoritukset, joista ei ole maksettu rahallista korvausta (esim. talkoin tehty työ), ovat tukikelpoisia.
 • Jos investointi toteutetaan kustannusmenettelyllä, tuensaajan tulee esittää tukikelpoisista kustannuksista riittävät dokumentit.
 • Jos säädetyistä maksimikustannuksista poiketaan, on tuen maksamiseksi esitettävä selvitys siitä, että kustannus perustuu toimenpiteen tavanomaiseen hintatasoon

Lisäksi korvausta voidaan myöntää perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivauksesta ja aitaamisesta tarkoitettujen kustannusten lisäksi tarpeellisista kohtuullisista kustannuksista, jotka aiheutuvat:

 • puiden ja pensaiden raivauksesta
 • raivausjätteen ja vieraslajikasvillisuuden poistamisesta
 • aitaamisesta
 • karjatalouteen liittyvien rakennelmien ja rakenteiden kunnostamisesta
 • lohkokohtaisten muistiinpanojen tekemisestä
 • luonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimukseen sisältyvän laiduntamalla hoidettavan kohteen aitaamisesta petoaidalla, jos suurpetojen aiheuttama merkittävä uhka laiduneläimille tekee sopimuksen toteuttamisesta muuten mahdotonta.

Ei-tuotannolliseen investointiin anottavat korvaukset voivat enimmillään olla:

 • enintään 3 ha:n kohteet 1 862 €/ha
 • yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteet 1 108 €/ha
 • yli 10 ha:n kohteet 754 €/ha

Investoinnin voi toteuttaa kahden vuoden aikana, korvauksen voi kuitenkin saada vain yhden 16kerran. Investoinnin jälkeen on aina haettava Maatalousluonnon ja maiseman monimuotoisuuden 5-vuotista ympäristösopimusta.

Lue lisää vuoden 2015 tukihakuoppaan kappaleesta 13

Päivitetty 6.4.2015